Ekonomsko prvenstvo

Ekonomsko prvenstvo

Ekonomsko prvenstvo (merit order) sustav je rangiranja koji se koristi kako bi se odredio redoslijed korištenja različitih izvora električne energije kako bi se zadovoljila potražnja. Temelji se na graničnim troškovima izvora, a prednost ima izvor s najnižim graničnim troškom. Takav sustav optimira korištenje različitih elektrana i izvora električne energije, te istovremeno održava pošteno tržišno okruženje za sve proizvođače sudionike tržišta.

Određivanje cijena na burzi električne energije

No krenimo redom. Za bolje razumijevanje ekonomskog prvenstva potrebno je ukratko objasniti kako funkcionira određivanje cijena na burzi električne energije

Elektroenergetsko tržište ponaša se kao i bilo koje drugo tržište – utemeljeno je na ponudi i potražnji. Kada potražnja za električnom energijom premaši ponudu, cijene na burzi rastu, i obratno. Korisnička potražnja za električnom energijom neprestano se vrednuje u odnosu na najniže cijene koje nude pojedinačne elektrane.

Elektrane proizvode električnu energiju samo onda kada je to profitabilno, tj. kada je prodajna cijena po jedinici električne energije veća od troška proizvodnje. A s obzirom na to da troškovi proizvodnje variraju od elektrane do elektrane, različite elektrane određuju različite najniže cijene po kojima su voljne prodati električnu energiju na burzi. Za razliku od solarne elektrane, termoelektrana na ugljen, primjerice, mora plaćati za gorivo i emisijske jedinice, pa će električnu energiju prodavati po većoj najnižoj cijeni na tržištu.

Detaljnije informacije o tome kako elektrane određuju cijene vlastite električne energije i kako se općenito određuju cijene električne energije možete pronaći ovdje.

Click here

Cijena nije jedina stvar po kojoj se elektrane razlikuju – u obzir moramo uzeti i najveći kapacitet koji mogu pružiti. Tržište svakodnevno, za svaki pojedinačni sat, mora odlučiti koje će elektrane raditi kako bi se zadovoljila potražnja za električnom energijom, i pritom u obzir uzima sve te čimbenike.

Kako tržište odlučuje koje će elektrane raditi?

Ekonomsko prvenstvo načelo je kojim se vodimo pri davanju prednosti proizvođačima koje koristimo za opskrbu mreže električnom energijom. Ekonomska prednost znači da će proizvođači koji električnu energiju proizvode po najmanjoj cijeni biti korišteni prvi. Proizvođači koji su skuplji priključuju se tek kada se potražnja za električnom energijom ne može zadovoljiti korištenjem jeftinijih proizvođača. Prilikom donošenja odluke o izboru elektrana, tržište pored cijene u obzir mora uzeti i sposobnost elektrana da proizvedu električnu energiju unutar određenog vremenskog roka.

Zamislite da imate niz proizvođača koji stoje u redu: najjeftiniji su sprijeda, a najskuplji straga. Dok se god potražnja za električnom energijom može zadovoljiti korištenjem proizvođača na početku reda, skuplji će proizvođači mirovati.

Tržišna ravnotežna cijena najniža je ponuda za kupnju električne energije koja je prihvaćena na dražbi. Postrojenje s najvećim graničnim troškom određuje tržišnu cijenu za sva postrojenja. Taj je mehanizam određivanja cijena u elektroenergetskoj industriji poznat kao ujednačena cijena (uniform pricing) jer sve elektrane dobivaju isti iznos za svoju električnu energiju, čak i ako su je ponudile po drugačijim cijenama.

Pomoći ćemo vam da maksimizirate dobit i uštedu kroz fleksibilno upravljanje energijom koju koristite u svom poslovanju.

Obratite nam se