d

DSR: Što je odziv potrošnje?

Odziv potrošnje (demand side response – DSR) skup je mjera koje potrošačima električne energije omogućuju da svoju energetsku potrošnju prilagode promjenama u ponudi ili cijeni. Sudjelovanjem u programima odziva potrošnje, potrošači svoje korištenje električne energije mogu premjestiti na doba dana kada je količina…
Read more

e

Ekonomsko prvenstvo

Ekonomsko prvenstvo (merit order) sustav je rangiranja koji se koristi kako bi se odredio redoslijed korištenja različitih izvora električne energije kako bi se zadovoljila potražnja. Temelji se na graničnim troškovima izvora, a prednost ima izvor s najnižim graničnim troškom. Takav sustav optimira korištenje…
Read more

Električna energija i električna snaga

Ljudska civilizacija svakodnevno ovisi o električnoj struji. Uglavnom je zamišljamo kao energiju koja žicama teče do utičnica i omogućuje nam da rasvijetlimo svoj dom ili skuhamo jelo. Što je električna struja i odakle dolazi? U ovom ćemo članku objasniti neke od osnovnih pojmova i mjernih jedinica, te vam otkriti…
Read more

f

FCR: Što je rezerva za održavanje frekvencije?

Rezerva za održavanje frekvencije (FCR), poznata i kao rezerva za regulaciju frekvencije, mehanizam je koji koriste operatori prijenosnih sustava (OPS-ovi) kako bi elektroenergetsku mrežu održali stabilnom i pouzdanom. Riječ je o brzom i automatskom odgovoru na iznenadne promjene u ponudi električne energije ili…
Read more

m

MARI, PICASSO i TERRE

MARI, PICASSO i TERRE digitalne su platforme za uravnoteženje elektroenergetskih sustava diljem Europe. Povezuju nacionalne operatore prijenosnih sustava (OPS-ove), agregiraju ponude za aktivaciju iz država članica, te odlučuju o aktivaciji pojedinačnih ponuda (uglavnom provjeravaju postoji li dostatan prekogranični…
Read more

mFRR: Rezerva za ponovnu uspostavu frekvencije s ručnom aktivacijom

Rezerva za ponovnu uspostavu frekvencije s ručnom aktivacijom, poznata i kao mFRR rezerva snage, jest postupak ponovnog uspostavljanja frekvencije i energetske ravnoteže u mreži. Aktiviraju ga mrežni operatori ručno ili poluautomatski kada god dođe do poremećaja u mreži, poput iznenadnog gubitka proizvodnje ili skoka…
Read more

o

Operator prijenosnog sustava

Operator prijenosnog sustava ili OPS ključan je dio elektroenergetskog opskrbnog lanca. Odgovoran je za upravljanje visokonaponskom elektroenergetskom mrežom koja prenosi električnu energiju od elektrana do mjesnih distribucijskih mreža, kao i za rad spomenute visokonaponske elektroenergetske mreže.
Read more

r

Regulacija frekvencije

Okosnicu sustava napajanja električnom energijom predstavlja prijenosna infrastruktura, kojom upravlja operator prijenosnog sustava (OPS) – u Hrvatskoj je to HOPS no svaka zemlja ima vlastitog OPS-a. OPS pruža usluge uravnoteženja, tj. danonoćno, svake sekunde, osigurava ravnotežu između elektroenergetske potrošnje i…
Read more

t

Tržišta električne energije: Sveobuhvatni vodič

Tržište električne energije možemo usporediti s tržnicom ispunjenom vrevom i žamorom, na kojoj kupci i prodavatelji pregovaraju o cijenama i količinama proizvoda. Kao i svako drugo tržište, i tržište električne energije funkcionira na temelju ponude i potražnje. Količina električne energije koju proizvode elektrane…
Read more

v

VBG: voditelj bilančne grupe

Da živimo u savršenom svijetu, mreža za prijenos električne energije uvijek bi bila u ravnoteži, a opskrba električnom energijom i potražnja za istom uvijek bi bile savršeno usklađene i ne bi dolazilo ni do kakvih odstupanja ili raspada sustava. Da bi tako nešto bilo moguće, tržišni sudionici morali bi predviđati…
Read more

Virtualne elektrane

Virtualna elektrana, koja se ponekada naziva i agregator fleksibilnosti, energetski je sustav u oblaku koji agregira kapacitete različitih distribuiranih izvora energije u jedinstven, objedinjeni izvor koji će zatim nadopunjavati proizvodnju električne energije. Osim toga, virtualna elektrana bavi se i trgovanjem ili…
Read more

Povežite se u našu virtualnu elektranu. Pomozite mreži i ostvarite zaradu.

Obratite nam se